e Paměť ROM | Outsourcing IT

Paměť ROM

  • Read-Only Memory

ROM paměť je paměť, jejíž hlavní použití je pro IT technologie. Tato paměť je určena pouze ke čtení a není možné jí žádným způsobem nahradit nebo přehrát. Tato paměť je statická a nezávislá na energii, to znamená, že i po vypnutí počítače, kdy je přerušen tok energie do zařízení, dochází k uchování dat. Do této paměti také nelze uživatelsky nic zapsat nebo jí jakýmkoliv způsobem změnit. Jedná se o druh zabezpečení IT, který se využívá například pro stálost systému BIOS.

ROM paměť

Jak funguje ROM paměť

V praxi existují dvě možnosti funkčnosti ROM paměti. V prvním případě se jedná o dvojici dvou vodičů, které nejsou spojeni. V případě druhém se pak jedná o dva vodiče, které propojeni jsou a to přes diodu, která je polovodičová. U nespojených vodičů není možné, aby informace přešla z jednoho vodiče do vodiče druhého, datového. V druhém vodiči je tedy uložena stálá hodnota 0. U propojených vodičů dochází k přesunu hodnoty z adresného na datový vodič.

Další typy ROM paměti

Z důvodu zastarávání ROM paměti a nemožnosti jejího přepisu, je dále nahrazována novějšími typy paměti, u kterých můžeme využít především jejich přepisovatelnost.

  • PROM
  • EPROM
  • EEPROM
  • FLASH

Kompaktní disky

Jistou specifikací jsou však kompaktní disky. Kompaktní disky se řadí mezi ROM paměť a tedy nepřepisovatelný druh paměti. Mezi základní druhy kompaktních disků řadíme CD-ROM a DVD-ROM. Jejich vývoj se však zasloužil o možnost přepisovatelnosti kompaktních disků v podobě RW kompaktních disků.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů